Impregnace dlažby

Impregnace dlažby, impregnace dlažeb, impregnace dlažby Praha, mytí dlažby, mytí dlažeb, impregnace keramické dlažby, impregnace teracové dlažby, impregnace zámkové dlažby, impregnace žulové dlažby, impregnace bazénové dlažby, impregnace betonové dlažby, impregnace cotto dlažby, impregnace mramorové dlažby, impregnace pískovcové dlažby, impregnace dlažby, protiskluzné nátěry dlažby je naše firma Floor Special Services®  připravena zajistit dle Vašeho přání a Vámi požadovaného rozsahu služeb ve špičkové kvalitě dle našich interních firemních standardů a směrnic Diamond Professional™ a norem IICRC™ a odborně prováděcího systému ISIS System.

Floor Special Services® zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně. V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo emailem.

Tato interní technologická  norma naší firmy  přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích  standardů. ISIS System®  je poslání a garance, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

AHCP certifikace™ (association health cleaning professional) zavazuje naši firmu k ekologické šetrnosti z hlediska údržby – čištění – mytí venkovních a vnitřních povrchů a objektů. Cílem certifikace je zachováním etických a jakostních prováděcích údržbových standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Floor Special Services® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru podlahového průmyslu.

Floor Special Services® se zabývá impregnacemi a nanotechnologickými impregnacemi a tématikou od počátku vzniku technologie / vědy a snaží se přenášet novodobé poznatky a využití této technologie do své profese. Nanotechnologie, tak jak ji zná současnost se doposud používala a používá k mnohému a širokospektrálnímu použití nanotechnologickému čištění a k nanotechnologické tzv. hydrofobní ochraně povrchů a to na bázi SiO2 a nebo TiO2. Tuto formu současná vědní disciplína nanotechnologie definuje jako nanotechnologie 1. generace.  Do této kategorie spadají také ochranné a čistící systémy s tzv. Nano efektem (perlení), které je dosaženo na základě složek chemických rozpouštědlových nebo ropných a silanových či silikonových částic.

Floor Special Services® úspěšně navázalo a započalo od roku 2013 používat nově nastupující nanotechnologie 2. generace. Tyto nano produkty 2. generace se vyznačuji multifunkčními vlastnostmi a jsou vyrobeny výhradně a pouze na bázi organických částic a pojiv definované jako „suspenze“ se samočistící schopností.

Pro čistící firmy byla nová matrice 2.generace nanomateriálů zásadní posunem z hlediska zvýšení fotokatalytické účinnosti nátěrů. 1m2 plochy natřené těmito nano materiály obsahují v rámci své 3D porózní mikro struktury nátěrové vrstvy přibližně 500 m2 povrchu nano krystalů fotokatalyzátoru, na němž může probíhat fotokatalýza! To vedlo ve srovnání s produkty 1. generace k enormnímu nárůstu fotokatalytické účinnosti. Ta se u nejúčinnějšího nano produktu 2. generace nano produktů  přiblížila 100% účinnosti čistého fotokatalyzátoru!

IMPREGNACE DLAŽBY A NANOMATERIÁLY A JEJICH VYUŽITÍ

Impregnace dlažby a odborné čistící práce pracují s nanotechnologií  jako novým technickým oborem, který zahrnuje výzkum, vývoj, materiály a technologie).  Nanotechnologie a její vznik a rozvoj umožnil rozvoj vědeckého poznání a vytvoření technických prostředků, jako je elektronový mikroskop, které nám umožnily zkoumat mikroskopické objekty o velikosti menší než 100 nm (jedna miliardtina metru) a manipulovat s nimi.

V tomto oboru výzkum nanoobjektů (objekty s velikostí pod 100nmě ukázal mimo jiné, že některé látky získávají jako prachové částice (nanočástice) v těchto rozměrech zcela nové vlastnosti, které se u nich neprojevují, jsou-li ve větších velikostech. Využití těchto poznatků se projevilo ve vývoji a výrobě nových materiálů nazývaných nanomateriály, výrobků se zcela novými, nebo výrazně vylepšenými užitnými vlastnostmi a samozřejmě také nových technologických postupů a výrobních zařízení pro využití opracování povrchů, repase povrchů, renovace povrchů a především k dokonalé ochraně povrchů.

Příklady nanomateriálů: např. kvantové tečky, nanoprášky, funkcionalizované nanočástice, nanokompozity, uhlíkové nanostruktury, grafen, nanovlákna, tenké filmy, nanovrstvy, koloidní systémy, modelování nanokrystalických materiálů, aj. Nanomateriály v podobě nanočástic nebo nanovláken nacházejí přirozeně stále širší uplatnění i ve stavebnictví a úklidových oborech, jako je čištění povrchů aj.

IMPREGNACE POVRCHŮ A FOTOCHEMICKÉ FUNKČNÍ PROCESY

Profesionálům v oboru je pojem fotokatalýza, jenž vyjadřuje spojením slovních částí: foto a katalýza – pojmem ne zcela nově vnímaným. Foto se používá pro označení světla a katalýza (urychlení)  je v převážné míře využíváno v chemii pro proces změny rychlosti nebo i vyvolání chemické reakce látkami, které se touto reakcí nezmění. Tyto látky jsou označovány jako katalyzátory. Katalyzátory mohou nejen reakci urychlit, ale i vyvolat reakci, která by bez katalyzátoru vůbec neprobíhala. Katalyzátor se během reakce nespotřebovává a nemá vliv na množství přeměněného produktu.

Obor rozlišuje katalýzu homogenní, kdy katalyzátor i reagující látka jsou v téže fázi, a heterogenní neboli kontaktní, kde katalyzátor je zpravidla tuhá látka a vlastní reakční směs je plynná nebo kapalná.

Existují také látky, které naopak brzdí rychlost reakce látek, které spolu jinak velmi ochotně reagují. Těmto látkám říkáme negativní katalyzátory nebo také inhibitory nebo stabilizátory. Ty jsou umístěny na nosiči s velkým povrchem – plochou na niž jsou tyto katalyzátory umístěny. Čím větší je tato plocha, tím větší je kapacita, s níž je schopno toto zařízení redukovat množství škodlivin.

V  ochranných systémem dlažbových povrchů a dlažby, používáme pojem fotokatalýza  pro označení procesu vyvolání a urychlení chemické reakce, na němž se podílí světlo a katalyzátor. Chemické reakce, které probíhají v souvislosti s působením světla, nazýváme fotochemické reakce. Přesně řečeno fotochemické jsou všechny reakce, ve kterých je energie, potřebná pro jejich průběh, nebo vznik poskytována energií elektromagnetických kmitů –viditelného světla, ultrafialových paprsků, nebo méně často paprsků infračervených.

 

Dlažbové povrchy umožnují využívat fotochemického působení světla, které spočívá v tom, že atomy nebo molekuly reagující látky se nabuzující a aktivují  se tím, že pohlcují světlená kvanta. Dochází ke zvýšení jejich vnitřní energie – zejména té její formy, která má vliv na průběh dané reakce a  v některých případech způsobuje i disociaci molekul.

DLAŽBOVÉ POVRCHY A FOTOKATALYZÁTORY

Impregnace pracuje s fotokatalyzátory, což jsou látky, které mohou ovlivňovat rychlost chemické reakce na povrchu kamene či případně takovou reakci iniciovat a to za podmínky že na ni dopadá světlo. Pro fotokatalýzu jsou nejčastěji používány polovodiče TiO2, WO3, SiO2, SrTiO3, alfa-Fe2O3, ZnO, a ZnS.

Nejvíce využívaným fotokatalyzátorem jsou nanočástice krystalického oxidu titaničitého – TiO2. Hlavními krystalickými formami tohoto materiálu jsou rutil a anatas. Zatímco rutil se jako bílý pigment, tzv. titanová běloba, průmyslově vyrábí a používá již dlouhou dobu, aplikace založené na specifických vlastnostech nanokrystalického anatasu se začínají rozvíjet teprve v současnosti.

Dlažbové povrchy tak lze ochránit a to opatření proti vzniku a vývoji nebezpečných, velmi odolných kmenů bakterií, proti šíření bakteriálních i virových nákaz, růstu plísní a kvasinek. Mechanismus se chová tak, že  Pokud se mikroorganismus dotkne světlem aktivovaného povrchu fotokatalyzátoru, spustí se oxidační rozklad organických molekul, z nichž se jeho tělo skládá, a dojde ke stejnému efektu, jako by byl spálen.

Mikroorganismy jsou usmrceny a jejich mrtvá těla jsou postupně, beze zbytku fotokatalyticky rozložena. Rychlost a účinnost tohoto procesu závisí na velikosti konkrétního mikroorganismu a fotokatalytickou účinností povrchu, se kterým mikroorganismus přišel do přímého kontaktu. Povrch, který vykazuje silný fotokatalytický efekt, vytváří účinnou zábranu proti usazování a růstu mikroorganismů. Biocidní účinek světlem aktivované fotokatalytické plochy je dlouhodobý až 10 let i více let.

DLAŽBOVÉ POVRCHY A NANOTECHNOLOGICKÁ OCHRANA

Nanotechnologická impregnace dlažby a její následná dlouhodobá ochrana a konzervace je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěný povrch je ochráněn vrstvou molekul, nanočástic a pevných částic, které obalí strukturu povrchu, vyplní strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější čištění a údržba povrchu, jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěného a renovovaného materiálu.

Konzervace  dlažby dle norem britské certifikace IICRC a profesionálního systému renovace  dlažby ISIS System™ je prováděna dle měření infra teplotním měřičem a hydro měřičem z hlediska vlhkosti povrchu. Tyto informace nám následně umožní zvolit vhodný čas aplikace penetrace či impregnace na renovovaný a vyčištěný povrch  dlažby. V případě zbytkové vlhkosti v povrchu  dlažby, může dojít k nedostatečnému zesíťovaní částic impregnace a slabé ochraně impregnovaného povrchu. Takto jsou prováděny ochranné konzervace vysoce kvalitním systémem Finalit®.

Konzervace povrchů systémem Finalit® umožňuje z hlediska kvality a životnosti ty nejoptimálnější parametry. Vše je dáno technologickým zázemím významné rakouské společnosti Finalit Komplett-Steinpflege GmbH – specializující se na ošetřování dlažby a keramiky. Kamenický mistr s bohatými zkušenostmi p. Kurt Leidinger započal společně se vyvíjet produkty pro čištění a dlouhodobou ochranu – impregnaci a konzervaci dlažby více jak před 50-ti lety a jejich cílem bylo vyvinout produkty, které by uměly komunikovat s látkami obsaženými přímo v dlažbě. Toto vše zaštítila od roku 1999 jeho dcera a evropská znalkyně kamenných materiálů Ing. Mag. Margit Leidinger.

Konzervace povrchů systémem a produkty Finalit® jsou pro naše realizace také optimální z toho důvodu, že jsou testovány a certifikovány zkušebním ústavem MA 39 Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien a lze je používat celosvětově na památkově chráněných objektech díky jejich certifikaci. Základními vlastnostmi je odolnost vůči UV-záření, posypové soli, použitelnost v potravinářství, paropropustnost, odolnost vůči skvrnám a odpudivost vůči vodě. Finalit® je špičkou v ochranně povrchů také především díky budoucí technologii nezávadné a co nejpřirozenější ochraně povrchů a to díky tzv. plast-polymerní ochraně povrchů s podílem pevných částic, což je odborníky nazýváno jako ochranné impregnace 3-tí generace, neboť neobsahují chemické rozpouštědlové látky, vosky, silikonové, siloxanové a silanové částice, ponechávají povrhu přírodní a naturální vzhled a mají vysokou odolnost.

Konzervace povrchů systémem Finalit® má celosvětové renomé. K nejznámějším a nejvýznamnějším referencím patří práce prováděné na Sakkára a Cheopsově pyramidě v Egyptě, impregnace památníku princezny Diany v Hyde Park v Londýně, impregnace povrchů v kostele Frauenkirche Drážďany. Mnoho realizací je samozřejmě prováděno v Rakousku – Parlament Wien, Rakouská národní banka, nová budova nádraží Westbahnhof, Metronom v Praze 7, Úřad vlády České republiky na Praze 1, Hotel Four Seasons Praha 1 a další významné národní a mezinárodní reference.

Impregnace a konzervace  dlažby systémem Finalit® se zabývá a nabízí z hlediska životnosti ty nejoptimálnější a nejvíce životnější ochranné systémy na světě. Z tohoto důvodu naše firma tento jedinečný ochranný systém jako jediný vhodný pro naše potřeby aplikuje a provádí tyto ochranné systémy Finalit® již velmi dlouhou dobu. Důvodem je nejdelší validní dlouhodobá záruka a životnost ochranných nátěrů – penetrace a impregnace včetně ochranných protiskluzných bezpečnostních norem a jakostí, zvýrazňujících schopností. Tento system Finalit®  jako jediný na světě vyvinul a aplikuje tzv. horkou impregnaci, která se při aplikaci nahřívá na 60°-70° celsia a díky dočasné změně velikosti částic proniká hluboko do konzervovaných povrchů a jedinečně uzavírá povrchu zevnitř ven a z venku dovnitř.

Konzervace dlažby se liší dle typu materiálu, povrchové úpravy, savosti, budoucí zátěže a také a především dle životnosti a optických vlastností. Základem kvalitní dlouhodobé ochrany povrchů je použití kombinace penetrace „hloubkové ochrany“ (tzv. plniče pórů a kapilár) a impregnace (povrchové ochrany). Optické zvýraznění a jeho intenzita se provádí a určuje typem penetrace (transparentní nebo zvýrazňující). Optická a funkční životnost je dána především 2-komponentním složením aplikační koncepce systému Finalit® & ISIS System™. System Finalit se dělí na 3 životnostní úrovně – 3 letá ochrana / 5-ti letá ochrana / 7-10ti letá ochrana (horká impregnace).  Životnost ochranných systémů je dána typem a druhem ochranné konzervace.

Bezpečnostní protiskluzná impregnace  dlažby, kamenných a keramických povrchů  je aplikována nanesením speciálního prostředků a ochrannou impregnaci určenou ke zvýšení protiskluzovosti povrchu  dlažby. Poté provádíme denní údržbu, ke které postačí čistá voda s občasným použitím stopového množství přípravku firmy Finalit pro univerzální  dlažby materiály, který podporuje stálost vlastností ošetřeného povrchu. Přípravek má mimo mycích schopností také výhodu, že v jednom ošetřuje a udržuje protiskluzného vlastnosti  dlažby.

Například každá struktura  dlažby má uveden protiskluz v jakém je vyrobena (jedná se pouze o hodnotu kluzné/protiskluzné plochy). Stupně protiskluznosti se značí R 9 až R 13 podle normy DIN 51130. R 9 na šikmé ploše v úhlu 6-10 stupňů, R 10 v úhlu 10-19 stupňů, R 11 v úhlu 19-27 stupňů, R 12 v úhlu 27-35 stupňů a R 13 nad 35 stupňů. Stupeň protiskluznosti výrobci značí písmeny A – B – C, kdy je C nejvyšší stupeň. Do běžné domácnosti není důvod proti skluz více řešit. V okolí bazénu či veřejných prostor je již tento údaj důležitý a je na něj kladen velký důraz.

Zvýrazňující impregnace  dlažby  jsou dva typy a to jednosložkové zvýrazňující impregnace, které se používají především na vysoce opotřebených površích neb mají silnou viskozitu a silný zvýrazňující účinek a také se vyznačují především dlouhou dobou schnutí, což znamená cca 12hod bez zátěže. Dvousložkové impregnace jsou často používané pro jejich rychleschnoucí vlastnosti vs. jednosložkové impregnace a to cca 3-5hodin. Mají menší viskozitu, ale toto je nahrazeno dvousložkovou více fázovou aplikací prostřednictvím zvýrazňující penetrace a ochranné transparentní impregnace. Následně je možné pak povrchu strojově zaleštit a díky vícevrstvému penetračnímu základu určit nebo volit úroveň a tón zvýraznění  dlažby, kamenných a keramických povrchů.

Produkty Finalit® jsou vyráběny a produkovány jako vysoce efektivní koncentráty pro profesionální základní čištění, impregnaci a ošetřování přírodních kamenů, dlažby, cotto, terasa, betonu a mnoho jiných. Je jedno, jestli přírodní kámen, mramor, žula, pískovec, vápenec, umělý kámen, kamenina, teraso, Cotto, kabřinec, cihla, beton apod. – díky produktům Finalit budou Vaše problémy vyřešeny!

NANOTECHNOLOGIE A NANO MATERIÁLY 2. GENERACE

Čistící postupy se dostaly díky této nové a nastupující generaci na novou vyšší úroveň kvality a jakosti čištění a ochrany kamenných povrchů. Tyto novodobé nanotechnologie jsou určeny k vytváření vysoce účinných fotokatalytických vrstev na povrchu dlažby, kamene, kamenných stěn, stavebních kamenných konstrukcí, kamenných fasád a kamenných střech. Tyto vysoce účinné fotokatalytické vrstvy jsou, za podmínky přístupu ultrafialového světla novým typem technologie založené na využití nanomateriálů a nanotechnologických poznatků.

Čištění a úklidové obory pro ně používají název fotokatalytická nanotechnologie (FNT). Bez dodávky energie UV světla tato technologie nefunguje, stejně tak, jako nefungují elektrické spotřebiče bez dodávky elektrické energie Zaschlá, ultrafialovým světlem aktivovaná, nátěrová vrstva plní několik funkcí:

 • Účinně čistí vzduch od široké škály znečišťujících látek.
 • Velmi efektivně likviduje mikroorganismy.
 • Brání růstu plísní, zelené a černé řasy a rozrůstání lišejníků a mechů.
 • Je schopna se sama čistit od organické špíny, která se na povrchu usazuje.
 • Dokonale chrání podklad, na němž je nanesena, před degradujícími účinky.
 • Při nanesení více nátěrových vrstev vytváří ochranu povrchu proti graffiti.

Fotokatalytické suspense jsou svým chemickým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého a anorganických pojiv. Nanesená suspenze vytvoří, po zaschnutí, na povrchu tenkou vrstvu o síle 0,01 mm. Čistící proces ve vrstvě je aktivován ultrafialovým světlem (UV), které je přirozenou součástí denního světla. Současně na fotokatalytickém povrchu dochází k eliminaci bakterií, virů, kvasinek, hub a spor. Fotokatalýza zároveň čistí povrch mikro prachu od nebezpečných organických látek.

Dlažba či dlažbový povrch ošetřený fotokatalytickou suspensí má protiplísňový účinek fotokatalytického efektu je navíc doplňován fyzikálními a chemickými vlastnostmi zaschlé nátěrové vrstvy. Její složení neposkytuje plísním potřebnou výživu a navíc se tato vrstva vyznačuje extrémně malými póry – méně než 3μm, kterými plísně nedokážou prorůstat. To vytváří bariéru, která je schopna plíseň dlouhodobě eliminovat.

DLAŽBOVÉ POVRCHY A SAMOČISTÍCÍ FOTOKATALYTICKÉ SYSTÉMY

Floor Special Services® používá nanotechnologii především v oblasti ochrany a čištění povrchů, která díky fotokatalytickému systému se samočistícím efektem, který naše firma provádí a aplikuje na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO®  s fotokatalytickým efektem. Dlažbové povrchy mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností od 5-ti do 10-ti let.

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či  tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO®   s fotokatalytickým efektem.

Samočistící suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebo dosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, čištění vzduchu a vody a další).

VIZUALIZACE SCHÉMA FOTOKATALÝZY | FN NANO®

FN NANO®  jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 – 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO®  vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO®  tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický proces. To zajišťuje povrchům ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých povrchů fasád, střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické ochranné povrchové suspenze FN NANO® je beton, hrubší dlažba, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Samočistící ochranné povrchy kamene, fasád, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu povrchů v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí
 • pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO®
 • ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikrokapének tuku, mastnot aj.
 • omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů
 • anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO®   (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný antigraffiti efekt

Čistící firmy v případě použití fotokatalytického systému v tomto případě disponují také třetí zásadní výhodou a tím je fakt, že si mikroorganismy proti fotokatalytickému efektu nejsou schopny, na rozdíl od chemických látek, vytvořit odolnost. Nátěrové a impregnační či čistící hmoty s fotokatalytickým efektem vytvářejí povlaky, které nezajišťují pouze funkci ochrany povrchu předmětů před povětrnostními vlivy nebo jejich nabarvení, ale zajišťují také další škálu funkcí jako je čištění vzduchu, biocidní účinek, samočištění povrchu a ochranu povrchu před ultrafialovým zářením. Proto používáme termín multifunkční nátěrové hmoty, systémy  a impregnace v rámci naší firmy Floor Special Services®.